تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

دار لطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آويختن نگاه کنيد.
دارچين محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دارچين بسيار داشت، دليل كه غمگين و متفكر...
دارو محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بيماري دارو بخورد و او موافق بود، دليل كه صلاح...
داس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند داس در دست داشت، دليل كه آلتي بياورد كه وي را...
داغ كردن محمدبن سيرين گويد: داغ كردن به خواب، دليل بر يافتن گنج و مال است. اگر بيند...
دام محمدبن سيرين گويد: دام اگر بيند، مكر وحيلت بود. اگر بيند پاي او در دام گرفتار...
دانه در قديم مي گفتند دانه هاي برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه اي زير پا و...
دانه ها محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه از دانه هاي چيزي بر زمين ريخته بود، آن چيزها را...
دباغي محمدبن سيرين گويد: دباغي كردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر كسي...
دبّه روغن محمدبن سيرين گويد: دبه روغن درخواب، مردي امين بود كه مال كسان رادر خير و...
دبيري حضرت دانيال گويد: اگر كسي به خواب بيند دبيري ميكرد، دليل كه مال مردمان را...
دجال محمدبن سيرين گويد: دجال به خواب ديدن، مرد بد است، چنانكه مردمان را از راه...
دختر محمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد. اگر بيند...
دخنه به تازي چيز است كه نهند بر آتش و دود كند. محمدبن سيرين گويد: اگر در زير خود...
ددگان (چهارپايان) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ددگان داشت و جمله خر شدند، يا يكي از ايشان...
در حضرت دانيال گويد: در به خواب ديدن زن است. اگر بيند درهاي معروف در برابر،...
دراج محمدبن سيرين گويد: دراج درخواب، زني است خوب روي، لكن بد مهر است و با....
دراعه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز يا سفيد...
دربان اگر ديديد درباني در خانه شما ايستاده مال و دارايي شما به خطر مي افتد. کسي...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل