تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

رادار

ديدن رادار در خواب هيچ تعبير خاصي نمي تواند داشته باشد مگر اين که بگوييم ...

راديو راديو دوستي است که فقط حرف مي زند ولي گوش شنوا ندارد. نصيحت مي کند اما...
رازيانه محمدبن سيرين گويد: رازيانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بي وقت، دليل غم...
راسو محمدبن سيرين گويد: ديدن راسو به خواب دزد است. اگر بيند راسو در خانه يا در...
ران محمدبن سيرين گويد: ران ديدن، قوت او و خويشان او بود. اگر بيند ران او شكست...
راه لطفا به کلمه جاده حرف ـ ج ـ نگاه کنيد.
راه زدن محمدبن سيرين گويد: راهزن در خواب، مردي بود كه با مردم نبرد كند و اگر به خواب...
رب اگر در خواب ببينيد که رب مي جوشانيد يا رب خريده ايد مالي را به زحمت و رنج...
رُب محمدبن سيرين گويد رب ها به طعم شيرين بود و بوي خوش دارد، خوردنش دليل بر...
رباب محمدبن سيرين گويد: رباب در خواب ديدن، دليل بر لهو باطل و سخن دروغ است. اگر...
رخساره محمدبن سيرين گويد: رخساره در خواب ديدن، دليل بر روشنائي مردم بود. اگر...
رز محمدبن سيرين گويد: رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند. اگر بيند رزي...
رستخيز محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالي در آن ديار كه...
رسن محمدبن سيرين گويد: رسن درخواب عهد و پيمان است. اگر بيند دست در رسن زده...
رشته رشته، رشته اميد است و خير و برکت و نعمت. رشته را از خمير آرد تهيه مي کنند...
رضوان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي رضوان را در خواب بيند، دليل كه از عذاب ايمن گردد...
رف رف طاقچه اي است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها ديده....
رفتگر اگر ببينيم رفتگري زباله هاي خانه ما را مي برد غم خواري مي يابيم که غم و اندوه...
رفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از شهر و ديار خود بيرون مي رفت و ندانست به...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل