تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

زاج محمدبن سيرين گويد: از جمله زاج ها كه درخواب بيند، زاج سبز بهتر باشد و زاج...
زاغ محمدبن سيرين گويد: زاغ درخواب، ديدن مردي فاسق بددين و دروغگوي است در...
زالو محمدبن سيرين گويد: ديدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بيند زالو خون از...
زانو محمدبن سيرين گويد: اصل زانو درخواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را...
زباد بدان كه زباد، عرق جانوري است كه بوي خوش دارد و مانند گربه مي باشد. محمدبن...
زبان بدان كه زبان، زبان خداوندش بود و مدير كارها كه دردل او بود از اصلاح و فساد...
زبرجد محمدبن سيرين گويد: زبرجد در خواب، دليل برخير و منفعت كند، اگر بيند زبرجد از...
زبور محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيندكتاب زبور همي خواند، دليل كه به...
زجر بدان كه زجر به فارسي، فال گرفتن بود به بانگ مرغان. اگر بانگ مرغ فرد بود، دليل بر...
زخم محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود...
زدن حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه او را با تازيانه زدند، چنانكه اثر زدن بر او نمودار...
زر محمدبن سيرين گويد: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو...
زراعت زراعت در خواب نعمت و برکت است و خير و خوشي و سلامت به خصوص اگر زراعت...
زرافه زرافه در خواب دوست احمق و يار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست...
زردآلو محمدبن سيرين گويد: زردآلو چون به وقت بود وطعم شيرين، دليل است به عدد هر...
زردچوبه محمدبن سيرين گويد: ديدن زردچوبه به خواب، دليل بر رنج و بيماري بود. اگر بيند به...
زرديها محمدبن سيرين گويد: جمله زردي ها درخواب، دليل بر درد و بيماري است از جامه ها...
زرشك زرشك درخواب ديدن، دليل غم و اندوه باشد. اگر بيند زرشك ميخورد، دليل بر غم...
زرشک زرشک اگر به درخت باشد هيجان است به خصوص اگر سرخي آن را ببينيد ولي اگر...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل