تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ساختمان لطفا به کلمه بنا در حرف ـ ب ـ نگاه کنيد.
سار محمدبن سيرين گويد: ديدن سار درخواب، مردي بود مكار كه سفر بسيار كند. اگر...
ساردين ماهي ساردين را اگر از دريا گرفته باشيد پول و نعمتي است که به زحمت و در...
ساروج اگر در خواب بيند كه ساروج خورد، دليل است با مردي سخن لطيف گويد. اگر بيند...
ساس ساس دشمني است کثيف و لئيم و در عين حال ضعيف که زيرکانه آزار مي رساند و...
ساطور محمدبن سيرين گويد: ساطور در خواب، مردي باشد شجاع و دلير در ميان كارهاي....
ساعت در روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است...
ساعد محمدبن سيرين گويد: ساعد دست در خواب ديدن، دوست و انباز و مردم معتمداست...
ساق محمدبن سيرين گويد: ساق درخواب ديدن، مال مردم است و معيشتي كه مردم را...
سالاد سالاد خير و خوبي و نعمت است به شرطي که سس و چاشني نداشته باشد. اگر...
سالک سالک در خواب مقداري پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبير شده. اين را جاي ديگر...
سايبان محمدبن سيرين گويد: سايبان درخواب، پادشاهي باشد فرومايه. اگر بيند كه در...
سايه محمدبن سيرين گويد: سايه در خواب، بزرگي و هيبت بود و نيز سايه درخواب بزرگي...
ساک اگر در خواب ببينيد ساک نو تميز و خوبي در دست داريد روابط شما با همسرتان...
سبزه محمدبن سيرين گويد: سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه...
سبل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در چشم ها سبل داشت، چنانكه چيزها را نمي...
سبو سبو در خواب هاي ما کسي است که شان و مقامي ندارد، شايد مزاحم و زيان کار...
سبوس محمدبن سيرين گويد: سبوس در خواب، دليل است بر نيازمندي. اگر بيند كه مردمان...
سبوي محمدبن سيرين گويد: سبوي درخواب، مزدوري منافق است، كه بر دست وي مال...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل