تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

شاخ محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و....
شاخه محمدبن سيرين گويد: ديدن شاخه درخواب، دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود...
شادروان محمدبن سيرين گويد: ديدن شادروان، دليل بر دين مرد باشد. اگر بيند شادرواني از...
شادي ديدن شادي در خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند از كسي شاد شد، دليل است...
شاسي اسکلت و بدنه هر دستگاهي را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکيل يافته باشد....
شال شال روي قاعده و به روال معمول بايد پشمين باشد. يعني شال منسوجي است...
شانه شانه در خواب، دليل بر مردي بود كه او را حسبي و نسبي نبود و در دين او نفاق بود...
شانه حيوان محمدبن سيرين گويد: ديدن شانه حيوان، دليل وزن باشد، اگر بيند گوشت شانه باز...
شاه بلوط اگر در خواب ديد كه شاه بلوط داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. جابرمغربي گويد...
شاه سفرم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دليل است بر عز....
شاهدانه ديدن شاهدانه بو داده در خواب نيکو است و مال اندک و سود قليل است. اگر...
شاهرود سازي است از سازها. اگر بيند كه شاه رود مي زد، دليل كه به سخن محال رضا دهد...
شاهين محمدبن سيرين گويد: ديدن شاهين در خواب، دليل كه از پادشاه ظالم بزرگي يابد...
شب اگر در خواب بيند شب تاريك بود، دليل غم و اندوه بود. اگر روشن بود يا ماهتاب، دليل...
شب بازي محمدبن سيرين گويد: ديدن شب بازي به خواب، دليل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ...
شب بو شب بو زني است لاغر اندام و زيبا و نيک مختصر و خوش سخن و خوش نيت که به...
شب پره ديدن شب پره، دليل بر مردم گمراه بود. اگر بيند شب پره داشت، دليل كه با مردم...
شباني محمدبن سيرين گويد: شباني كردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند...
شبدر شبدر گياهي است با سه برگ چليپائي که ديدنش در خواب نيکو است. اگر در خواب...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل