تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02

طاس محمدبن سيرين گويد: ديدن طاس، دليل بر زني بود خدمتكار با كنيزكي خردسال بود...
طاعون ديدن طاعون درخواب، دليل جنگ و كارزار است. محمدبن سيرين گويد: دليل فتنه...
طاووس محمدبن سيرين گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند...
طايع محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پادشاه طايعي به وي داد و گفت برو و خزينه را مُهر...
طباخي محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند طباخي مي كرد، اگر آن چه مي پخت خوش...
طبق محمدبن سيرين گويد: ديدن طبق درخواب، دليل بر خادمي است كه به وقت كار سازد...
طبل ديدن طبل به خواب، دليل بر سخن دورغ است. اگر بيند با طبل ناي و رقص بود، دليل...
طبيب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند طبيب بيماري را علاج كرد، دليل كه يكي را از راه فسق...
طحال محمد بن سيرين گويد: طحال درخواب ديدن، مال و شادي بود، از بهر قوام تن به...
طشت ابراهيم كرماني گويد: طشت درخواب، زني خادمه است. محمدبن سيرين گويد...
طعام حضرت دانيال گويد: هر طعام، كه خوردن آن دشوارتر و بيمزه تر است، تاويل به خلاف...
طعن اگر بيند در خواب كه نيزه بر تن كسي زد و در تن او شد، دليل بر سخني زشت بود...
طلا ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي...
طلاق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل...
طلبکار طلبکار در خواب يا حريف است يا رقيب، يا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار...
طلع (بارخرما) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه طلع داشت، دليل كه او فرزندي آيد. اگر بيند كه...
طلق طلق در خواب، قلب واقعيت است. انکار حقايقي است که گاه به روشني شيشه و...
طناب طناب در خواب کاري است که مي کنيد، رشته اي است که در دست داريد و پيوندي...
طنبور محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خنه طنبور مي زد، دليل كه خبر مصيبت شنود. اگر...
 

01 - 02

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل