تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت...

باد رها كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد...
بادام محمدبن سيرين گويد: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست...
بادروك محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و....
بادريسه ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است...
بادنجان محمدبن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته ...
بادورزيدن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن...
باديه باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد...
بادکنک اگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود در خواب کاري است که بزرگ مي نمايد...
بار ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود...
بار كشيدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس...
باران حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون...
بارانداز بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از...
باراني محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه ...
باروي محمدبن سيرين گويد: باروي شهر و قلعه و ده، دليل بر پادشاه نمايد يا بر والي ...
باز محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او...
بازو محمدبن سيرين گويد: بازوي در خواب برادر بود يا فرزند يا دوست معتمد يا انباز. اگر...
بازوبند ابراهيم كرماني گويد: بازوبند زرين، اگر بيند كه در بازو داشت، دليل كه از برادران يا...
بازي بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل