تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

عاج محمدبن سيرين گويد: ديدن عاج در خواب، دليل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بيند...
عاريت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه چيزي عاريت به كسي داد، دليل است كه آن چيز...
عاشق شدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، دليل كه نيازمند و حريص گردد...
عاقد ديدن عاقد در خواب ميمون و مبارک نيست زيرا او کسي است که لطمات و صدمات...
عالم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه عالم يا فقيه شد و بيننده جاهل بود، دليل است...
عبا داشتن و پوشيدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبير جامه و لباس را دارد...
عبادت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه حق تعالي را عبادت كرد، دليل خير صواب جهت....
عبور ديدن عبور در خواب مشروط است زيرا هيچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمي...
عدد محمدبن سيرين گويد: ديدن عدد به خواب، يكي نيكو بود. اگر به خواب بيند كه يك...
عدس معبران را در تاويل عدس خلاف است. محمدبن سيرين گويد: ديدن عدس در خواب نيكو...
عراده محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در شهر يا قعله كافران عراده انداخت، دليل است...
عرش محمدبن سيرين گويد: ديدن عرش درخواب، دليل امري است بزرگ يا مال و خواسته...
عرعر عرعر دو نوع است. اول عرعر که صداي مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعي...
عرق محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه عرق از تن او روان شد، دليل است كه به...
عروس اگر درخواب بيند كه عروسي خواست اما او را نديد و نامش ندانست، دليل كه زود...
عروسي ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا...
عزل محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه پيري معروف از كار عزل شد، دليل بر نقصان او...
عسس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عسسان مي گشت و عسسان مردم مصلح بودند...
عسل تعبير عسل همان است که درباره شهد و انگبين گفته شد.
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل