تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

فاخته محمدبن سيرين گويد: ديدن فاخته درخواب، دليل زني بود ناقص دين و بدمهر كه با....
فاستوني فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران...
فاضلاب چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع...
فال محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل است بر....
فالوده محمدبن سيرين گويد: اگر بيند لقمه فالوده خورد، دليل است سخن خوش بگويد. اگر...
فانوس اگر در خواب ببينيد جائي تاريک است و شما فانوسي در دست داريد خواب شما مي...
فتق اگر در خواب ديديد که فتق داريد و آن روي شکم شما پديد آمد. به حرف - غ - کلمه...
فتنه محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه درجائي فتنه پديد آيد، دليل كه...
فتيله فتيله در خواب هاي ما کار هوشيارانه و مدبرانه اي است که مي کنيم و در مورد آن...
فر1 اگر مردي در خواب ببيند که سر خود را فر زده است در روزهاي آينده عملي زشت...
فر2 اگر در خواب ببينيد که در آشپزخانه خود فر نو و تازه داريد بسيار خوب است. اگر...
فراخي محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه خانه يا دكان فراخ شد، دليل است روزي...
فراش فراش را دلال و دلاله تعبير کرده اند. فراش به معني سرايدار و امربر است. کسي که...
فراشي محمدبن سيرين گويد: فراشي نمودن، دليل است بر زن دلاله كه از بهر مردم خواهد...
فرج اگر مردي به خواب ديد كه چون زنان فرج داشت، دليل است خوار و رسوا شود. اگر...
فرجي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فرجي فراخ و پاكيزه پوشيده بود. دليل كه از غم ها....
فرچه فرچه در خواب هاي ما سمبل شخص يا چيزي است که روزانه به آن احتياج پيدا ...
فرزند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود....
فرش معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل