تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

قاب قاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در نظر مي گيريم و...
قابلمه در اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و...
قابله نفس عمل زايمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولي استثنائا اين کار در...
قارچ قارچ در خواب هاي ما خواسته و مالي است حرام که از طريق غير مشروع و ناپسند...
قاضي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قاضي شد و بيننده اهل آن نبود، دليل كه به بلائي...
قافله محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه با قافله در راه بود، دليل منفعت است...
قالب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه قالب كفش يا قالب موزه داشت...
قالي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قالي پهن نموده بودند و دانست ملك اوست، دليل...
قبا محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند قباي نو پوشيده از كرباس، دليل كه از غم...
قبر ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست. بسياري از معبران نوشته اند که...
قبله محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند سوي مشرق نماز نمود، دليل است...
قدح محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند قدحي پرآب يا گلاب داشت و از آن بخورد...
قديد محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گوشت گوسفند قديد كرده است دليل...
قرآن ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد...
قرآن خواندن اگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس....
قرابه محمدبن سيرين گويد: قرابه درخواب، دليل بر پراكندگي است و مال و خواسته بدو...
قربان كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد كه اشتري ياگوسفندي قرباني نمود...
قرباني قرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان...
قرقاول قرقاول از مرغابي است که ديدنش در خواب نيکو است. اگر ببينيد قرقاولي در بغل...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل