تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

كاچي محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كاچي با شكر و بادام و كنجد خورد، دليل...
كار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود...
كارد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه...
كارزار محمدبن سيرين گويد: ديدن كارزار در خواب، دليل طاعون است. اگر بيند در كارزار...
كاروان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در خواب كه با كارواني در راه بود و اهل...
كاريز محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در جائي كاريز مي كند، دليل كه با مردم خود...
كاسه محمدبن سيرين گويد: ديدن كاسه چوبين به خواب، چون خوردني در وي است، دليل...
كاغذ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كاغذ سفيد و پاكيزه داشت، دليل كه به قدر....
كاهو اگر بيند كاهوي شيرين خورد، دليل اندوه است. اگر كاهو تلخ بود، دليل بر زيان بود.
كاورس محمدبن سيرين گويد: ديدن كاورس، دليل مال و خواسته است و خوردن كاورس....
كبك محمدبن سيرين گويد: كبك در خواب، دليل بر زني خوبروي باشد يا كنيزكي صاحب...
كبوتر محمدبن سيرين گويد: ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به...
كتاب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كتابي مي خواند، دليل كه راه دين...
كتان محمدبن سيرين گويد: ديدن كتاب در خواب مال حلال است. اما منفعت آن كمتر از...
كتف حضرت دانيال گويد: ديدن كتف به خواب، دليل آهستگي مردم است و زينت و جمال...
كتيرا محمدبن سيرين گويد: ديدن كتيرا به خواب، دليل آن كه به قدر آن مال از بخيلي بستاند....
كحالي كردن محمدبن سيرين گويد: كحالي كردن در خواب، دليل كارهاي بسته است، راه بردن در...
كدو محمدبن سيرين گويد: اگر ديد در خانه او كدو رسته بود به وقت خود، دليل كه...
كرباس جانوري است كه به تازي او را برص خوانند و ديدن وي در خواب، دليل بر مردي...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل