تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02

لابراتوار اگر بيننده خواب ببيند که در يک لابراتوار است در زندگي اش مرحله دشواري پيش...
لاجورد رنگ لاجوردي رنگ آبي کبود است و اين رنگ به طور کلي در روياها رنگ خوبي نيست...
لادن اگر ديد لادن بسيار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود.
لاستيک لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند اما...
لاغري اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر ديد با لاغري ضعف داشت و رويش زرد بود غم و ...
لاك پشت اگر درخواب لاك پشت بيند، دليل بر مردي عالم است كه از صحبت او فائده به مردم...
لاله اگر در وقت خودش ديد فرزند بود، اگر بي وقت ديد خبر بود، اگر از درخت جدا ديد غم...
لاله عباسي لاله عباسي گلي است اهلي و خانگي و در مقابل آفات بسيار مقاوم که گل هاي...
لامپ ديدن لامپ در خواب تعابير خوب و گسترده اي دارد. اگر در خواب ببينيد لامپي را به...
لانه اگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فايده باشد كه به او رسد. اگر...
لاک پشت لاک پشت زن يا مردي است پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر و سنگين...
لب محمدبن سيرين گويد: ديدن لب ها درخواب، دليل حاجت روائي بود و ديدن لب زيرين...
لباجه محمدبن سيرين گويد: ديدن لباجه درخواب، دليل بر نيكوئي دين است. خاصه اگر بيند...
لباس محمدبن سيرين گويد: اگر ديد لباس تابستان به زمستان پوشيده بود، دليل كه به قدر...
لحاف محمدبن سيرين گويد: ديدن لحاف درخواب، دليل زن است. اگر بيند لحاف نو بخريد...
لرزيدن محمدبن سيرين گويد:اگر كسي بيند سر او مي لرزيد، دليل زحمت است. اگر بيند...
لشگر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند لشگريان بر اهل آن موضع گزند رسانيدند، دليل قوت...
لعل محمدبن سيرين گويد: ديدن لعل درخواب. دليل بر زني است صاحب جمال. اگر در...
لفاخ (دست شور بود.) محمدبن سيرين گويد: ديدن لفاخ در خواب شش وجه است...
 

01 - 02

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل