تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

پا حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه مال...
پابند محمدبن سيرين گويد: پابند در خواب ديدن، سخن خوش و لطيف بود، يا بوسه است...
پابنداني كردن محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار...
پاپيون کسي که در خواب پاپيون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نيازمند است...
پاتيله محمدبن سيرين گويد: پاتيله در خواب ديدن، كدبانوي خانه است. اگر بيند كه پاتيله...
پاچه محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پاچه گوسفند همي خورد، دليل كه...
پادشاه محمدبن سيرين گويد: دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهي است...
پارچه پارچه فريب و نيرنگ است و دروغ و ريا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه...
پاره پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين ...
پارو پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها...
پاس داشتن محمدبن سيرين گويد: پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بيند پاس اهل...
پاسبان ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب...
پاشنه چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري...
پاشنه پاي محمدبن سيرين گويد: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند...
پالان محمدبن سيرين گويد: پالان ديدن در خواب زن است. اگر بيند پالان داشت يا از...
پالتو پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان...
پاي معبران بر مبناي اين قياس که قوام انسان بر مال و دارائي ثروت و مکنتي است...
پاي اورنجن (خلخال) محمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه پاي اورنجن در پاي داشت، دليل است كه او...
پاي تابه (جوراب) محمدبن سيرين گويد: پاي تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پاي...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل