تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

 

وادي

علت جذام بود. اگر بيند بر تن او وادي پديد آمد و آماسيده بود، دليل مال است. اگر...

واشه محمدبن سيرين گويد: ديدن واشه درخواب چون مطيع بود، دليل كه خداوندش منزلت...
وافور وافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين عمل ناپسند است که باعث مي شود...
والي حضرت دانيال گويد: اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي...
وان ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر...
وانت وانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در خواب ديديد وانت مي رانيد و...
وحوش اگر كسي وحوش صيد كرد يا كسي از وحوش چيزي به وي داد، دليل منفعت است و...
وزغ اگر كسي درخواب بيند كه وزغ داشت، دليل است با مردي زاهد صحبت دارد. اگر بيند...
وزير اگر بيند كه وزير پادشاهي بود، دليل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تاويلش به...
وسمه اگر كسي به خواب بيند كه در ملك او وسمه بسيار است، دليل كه به غم و اندوه....
وضو وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز....
وضوء اگر به خواب بيند كه وضو به آب صافي كرد، دليل است كه مقصودش حاصل شود...
وكيل اگر درخواب بيند كه وكيل پادشاه بود و در كار خود منصف بود، دليل اقبال است. اگر...
ويراني محمدبن سيرين گويد: ديدن ويراني، دليل گمراهي است. اگر درخواب بيند كه جاي...
ويراني ديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از ديدن ويراني احساسي که در بيننده...
   
   
   
   
 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل