تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

 

هاون محمدبن سيرين گويد: ديدن هاون و دسته آن به خواب،دليل بر دو شريك باشند كه...
هدهد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي هدهد را درخواب بيند، دليل بر مردي بزرگ با خير...
هديه اگر كسي ديد كه چيزي به كسي هديه داد، بر قدر آن خير و منفعت يابد. ابراهيم...
هزاردستان هزاردستان درخواب فرزندي است لطيف و خوش آواز اما لاغر. اگر هزاردستان در...
هلو ديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن...
هما همادر خواب عزودولت است. ابراهيم كرماني گويد: پادشاه بود يا مرد بزرگ.
هندوانه ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از...
هوا محمدبن سيرين گويد: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات...
هواپيما مراجعه فرماييد به تعبير پرواز.
هويج محمدبن سيرين گويد: ديدن هويج درخواب،دليل غم است. اگر ديد هويج داشت و...
هيزم اگر در خواب هيزم تر يا خشك ديد، دليل جنگ است. اگر بيند كه هيزم را از صحرا...
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل