تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

تاب تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است...
تاب دادن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه...
تابستان محمدبن سيرين گويد: تابستان به خواب ديدن پادشاه سخت بود. اگر گرماي سخت...
تابه تاوه که ما امروز به آن ماهي تابه مي گوييم ظرفي است که به ندرت ممکن است...
تابوت اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در...
تاج محمدبن سيرين گويد: تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را...
تار تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در...
تاراج محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن كس...
تاريكي محمدبن سيرين گويد: تاريكي در خواب ضلالت است در راه دين. اگر بيند تاريكي...
تاريکي ما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند...
تازيانه حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند تازيانه به خرط كرده است، دليل كه كارش بر...
تاس محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند تاس بازي مي كرد و قمار باخت، دليل است...
تاوه محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخداي خانه...
تايپ تايپ تجسمي است از يک زن به استثناي زنان خانه و او زني است پر غلغله و شلوغ...
تاک در خواب هاي ما تاک خوب است و به اميد تعبير شده است. ريشه اميدي است که...
تب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را تب پيوسته بود، چنانكه زماني او...
تبر محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او...
تبيره به فارس طبل است. ديدن آن درخواب خبر مكروه و سخن دروغ است و كاري پيدا و...
تپه تپه اتکا است بر ديگري. چنانچه در خواب ببينيد که بر تپه اي بلند ايستاده يا ...
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل