تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04

چاپ

اگر در خواب چاپ خانه اي بزرگ مشاهده کرديد در جريان حادثه اي مهم قرار مي...

چادر محمدبن سيرين گويد: چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان...
چارقد چار قد معرف شرم و حيا و استکناف و خويشتن داري بيننده خواب است. اين خواب...
چاق چاقي در خواب نشانه سلامت نيست اما گوياي فراواني نعمت و فراخي روزي مي....
چاقچور چاقچور نيز از انواع پوشاک زنانه است که پوشيدنش اين روزها مرسوم نيست...
چاقو چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان...
چاله چنان چه در آستانه در خانه يا در درون خانه شما چاله اي پديد آمده باشد نشان...
چانه چانه غرور و شخصيت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببينيد چانه...
چاه محمدبن سيرين گويد: چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي...
چاي چاي خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاري است و مقدار اين غم و غصه بستگي دارد...
چپاول چپاول و تاراج و يغما و غارت يک تعبير دارند. در مورد تعبير چپاول به حرف ـ ت ـ و کلمه...
چپق آن چه در مورد پيپ گفتيم در مورد چپق هم صادق است با اين تفاوت که چپق...
چتر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر بالاي سر او چتر مي بردند، دليل كه اگر از...
چراغ ابراهيم كرماني گويد: چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گويند: كدبانوي....
چراغ پايه محمدبن سيرين گويد: چراغ پايه در خواب، خدمتكار خانه است. اگر بيند چراغ پايه...
چراغ دان محمدبن سيرين گويد: چراغدان در خواب زن است و معبران گويند: خدمتكار خانه است...
چرتکه اگر بيننده خواب کاسب و بازاري باشد و چرتکه در خواب ببيند نشان دهنده اين است...
چرخ چرخ در خواب گردونه زندگي است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در...
چرخشت چرخشت وسيله اي است که با آن آب انگور را مي گرفتند و شراب تهيه مي کردند...
 

01 - 02 - 03 - 04

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل