تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04

خاج

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خاج بخريد يا كسي بدو داد، دليل كه در دين او خلل...

خار در خواب وام است. اگر بيند خاري دراندام او فرو شد يا كسي دروي زد، دليل كه از...
خارپشت محمدبن سيرين گويد: خارپشت درخواب، دشمني است زشت ديدار و بدخوي. اگر...
خارش محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب خويشان...
خاشاك محمدبن سيرين گويد: خاشاك درخواب مال و نعمت است مردم عامه را. اگر بيند در...
خاك محمدبن سيرين گويد: خاك به خواب ديدن كم و بسياري آن درم است اگر بيند كه در...
خاكستر محمدبن سيرين گويد: خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسي باقي...
خامه خامه به معني قلم امروز در زبان محاوره فارسي به کار گرفته نمي شود. قلم را نيز...
خانه محمدبن سيرين گويد: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه...
خاني محمدبن سيرين گويد: خاني ديدن، غم و اندوه است، زيرا كه در خاني از بلا به زير...
خاويار خاويار سکه هاي طلايي، دانه هاي مرواريد، و قطعات جواهر است و ديدنش در...
خايه آدم اگر بيند هر دو خايه او بزرگ شد، دليل كه قوت و مالش زياده شود. اگر بيند دو ...
خايه مرغ حضرت دانيال گويد: خايه مرغ در خواب كنيزك است. اگر بيند ماكيان در پيش وي...
خاک خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب ديديد که خاک جمع مي کنيد...
خاکستر خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است. اگر ديديد در خواب به دنبال...
خبزه گفته اند سه قول است. بعضي گويند: زن بود، بعضي گويند: رسول ثقه كه متاع...
ختنه كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي او را ختنه كرد، دليل كه سنت به جاي آورد و...
خر ديدن خر در خواب خوب است. برخي خر را مردي احمق دانسته اند که به زندگي...
خر زهره خرزهره گياهي است تلخ و سمي که حتي حيوانات گرسنه آن را نمي خورند . اين...
 

01 - 02 - 03 - 04

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل