تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

گازُري محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گازري مي كرد و گازر نبود، دليل كه از...
گازگرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه...
گاو حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه...
گاو چشم (نام گياهي) محمدبن سيرين گويد: ديدن آن به خواب، دليل بر كنيزك است. جابرمغربي گويد: اگر...
گاودشتي ابراهيم كرماني گويد: ديدن گاو دشتي به خواب، دليل مردي توانگر است. اگر بيند...
گاوزبان محمدبن سيرين گويد: ديدن گاو زبان، دليل بر گفتگو كند.
گاوميش محمدبن سيرين گويد: گاوميش به خواب مردي توانگر است و تاويلش چون گاوان ....
گبر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند گبر شد، دليل كه طالب دنيا شود...
گچ محمدبن سيرين گويد: ديدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر ديد گچ فروخت ...
گدائي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد گدائي مي كرد و مردم او را چيزي مي...
گر بودن محمدبن سيرين گويد: ديدن گري در خواب، دليل مال و خواسته بود. اگر در گري...
گربه محمدبن سيرين گويد: ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد...
گرد محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند گرد يه چيزي نشسته بود كه ملك او بود...
گردن حضرت دانيال گويد: ديدن گردن به خواب، دليل امانت است و محل دين اگر ديد گردن...
گردن بند محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گردن بند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالي...
گردن زدن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بيننده...
گرده حضرت دانيال گويد: گرده درخواب، دليل بر مالِ نهاني بود كه بيابد و هزينه كند. اگر...
گردون محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل...
گرسنگي محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل