تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04

جاجيم

جاجيم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت است نسبت...

جاده جاده در خواب هاي ما زندگي و سرنوشت هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار...
جاده جاده ها در خواب هاي ما (زندگي و سرنوشت) هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار...
جادو چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد...
جادوئي كردن محمدبن سيرين گويد: جادوئي كردن در خواب، كار باطل است. اگر خواب بيند كه...
جارختي جارختي يا جا لباسي و يا چوب لباسي وسيله اي است آشنا که در همه خانه...
جارو جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن...
جاروب محمدبن سيرين گويد: جاروب درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروب درشت خادمي...
جاز شنيدن صداي جاز چه ريتميک باشد و از شنيدن آن خوشمان بيايد و چه مصدع و...
جاسيگاري جايي ديگر در مورد کليه وسايل و ابزار تدخين نوشتم. زير سيگاري هم از ابزار ...
جاليز ديدن جاليز در خواب نيکو است زيرا نشان نعمت و برکت و خرمي است. سبزي ...
جام ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند جام پر آب يا گلاب فرا گرفت يا كسي بدو داد و از آن...
جامه حضرت دانيال گويد: جامه در خواب، كسب و كار مرد باشد. اگر جامه خود را نيكو بيند...
جامه خواب محمدبن سيرين گويد: جامه خواب ديدن، به تاويل زن است. اگر بيند جامه خواب...
جان محمدبن سيرين گويد: جان به خواب ديدن، فرزند است. يا مال ياعيال موافق. اگر...
جانماز موقعي که ما از جا نماز استفاده مي کنيم که در محضر خداوند تبارک و تعالي هستيم...
جانور کلا اشخاصي که با ايشان معاشرت و رفت و آمد و حتي معامله و داد و ستد داريم...
جُبّه محمدبن سيرين گويد: جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل...
جبين محمدبن سيرين گويد: پيشاني در خواب، قدر و جاه است. زيرا كه موضع سجده...
 

01 - 02 - 03 - 04

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل