تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04 - 05

مار محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در...
مارچوبه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل...
مازو محمدبن سيرين گويد: اگر مازو از درخت جمع كرد، دليل است كه به سختي مال...
ماست محمدبن سيرين گويد: ديدن ماست شيرين، دليل منفعت بود و ماست ترش، دليل....
ماش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ماش پخته خورد، دليل كه اندكي مال يابد. اگر بيند...
ماكيان محمدبن سيرين گويد: ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه...
ماميزان محمدبن سيرين گويد: ديدن ماميزان به خواب و خوردن آن، دليل بيماري بود. اگر...
مامينا به خواب ديدن دروقت و بي وقت غم بود.
ماه حضرت دانيال گويد: ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا...
ماهي حضرت دانيال گويد: ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و...
ماهي خواره محمدبن سيرين گويد: ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت...
مبتلا شدن اگر ديد مبتلا شده بود. دليل كه در كارها فرو ماند. اگر مبتلائي درخواب بيند...
مبرد (سوهان) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مبردي داشت و رنگ آهن بدان مي زد، دليل كه كارها...
مثقبه محمدبن سيرين گويد: اگر ديد چوبي به مثقبه سوراخ كرد، دليل كه به حيله از...
مجامعت حضرت دانيال گويد: مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بيند...
مجسمه به حرف ـ ت ـ کلمه( تنديس) مراجعه کنيد.
مجلس محمدبن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسير قرآن و توحيد...
محبره محمدبن سيرين گويد: ديدن محبره درخواب، دليل بر زني است پاك و عالمه. اگر بيند...
محراب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در محراب نماز كرد، دليل است او را فرزندي....
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل