تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02

حاجي

اگر در خواب ببينيد که خودتان حاجي شده ايد از شر و ترس و بلا ايمني مي يابيد...

حاجي فيروز ديدن حاجي فيروز در خواب ميمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها...
حاجي لک لک در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و اين جا توضيح زياد لازم به نظر نمي...
حامله ديدن زن حامله در خواب رو به روئي با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببينيد...
حب حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببينيد بيمار هستيد و...
حب خوردن محمدبن سيرين گويد: حب خوردن در خواب، اگر بيند از براي بيماري خورد و ديد كه...
حباب حباب پوکي و پوچي است و در وجه ديگر فساد و گناه و تباهي. اگر در خواب ببينيد...
حج محمد بن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه به حج همي رفت، دليل كه خداي تعالي...
حجامت حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قديم اين عمل بسيار...
حجامي محمدبن سيرين گويد: اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او را حجامت كرد...
حجر الاسود محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دست در حجر الاسود مي مالد و اقتدا به امام كرد...
حد زدن محمدبن سيرين گويد: حد زدن در خواب، دليل بر فراهم كردن كار زنان كند. اگر بين...
حرم به تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه بود، دليل كه از آفات دنيا...
حساب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه حساب مي كرد با كسي ديگر...
حصار محمدبن سيرين گويد: اگر ديد به حصاري اندر شد، دليل كه از شر دشمنان ايمن...
حصير محمدبن سيرين گويد: اگر بيند حصير داشت يا كسي بدو داد، دليل كه به قدر بزرگي...
حقنه كردن محمدبن سيرين گويد: حقنه كردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالي به حالي...
حقه محمدبن سيرين گويد: حقه درخواب زن است يا كنيزكي خرد. اگر بيند حقه او بشكست...
حكمت محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه حكمت و علم مي خواند، دليل بود كه...
 

01 - 02

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل