تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

نابينا اگر درخواب بيند نابينا شد، دليل كه در اسلام گمراه است. اگر يك چشم او نابينا...
نابينائي وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان...
نارگيل نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به دشواري انجام پذير است و تجسم...
نارنج حضرت دانيال گويد: اگر چه نارنج زرد است اما بوي خوش دارد و از ميوه هاي بهشت...
ناطف اگر بيند ناطف داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و به درويشان دهد...
ناف ناف مجراي تغذيه جنين است و جنين تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون...
ناقوس ديدن ناقوس درخواب، دليل بر مردي منافق بود. اگر ناقوس مي زد، دليل كه با مردي...
نام گردانيدن محمدبن سيرين گويد: ديدن نام گردانيدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و...
نامه محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است....
نان ديدن نانهاي پاكيزه درخواب، دليل خرمي است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش....
نانخواه اگرنانخواه داشت، دليل غم است. اگر بيند كه نانخواه بينداخت يا به كسي داد...
ناودان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه آب از ناودان به زير مي آمد، دليل است در...
ناي زدن درخواب، دليل مصيبت بود و شنيدن آن غم است. اگر بيند كه ناي مي زد دليل كه...
نبات محمدبن سيرين گويد: ديدن هر نباتي به وقت خود، چنانكه او را ساق و شاخ نباشد...
نبات جلاب ديدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. اول: سخن خوش. دوم: بوسه دادن، سوم:....
نجار خانم اتيانوس مي گفت نجار در خواب رئيس صندوق است و کسي است که مي دهد...
نحاس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نحاسي مي نمود، دليل است دورغ بسيار گويد.
نخ به حرف ـ ر ـ کلمه ريسمان نگاه کنيد.
نخچير محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند، دليل كه مهتر قوم...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل